TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark
etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri,
öğretmenler ve bilim merkezleri çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitlesine yönelik
Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturmak amacıyla, hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar.
Projenin katılımcıları daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı
olarak yer almamış kişilerden oluşturulur. Etkinlikler, hedef kitlenin özelliklerine uygun
olarak planlanır (Çağrı metni 2019)

https://robotlarilebilimogreniyorum.weebly.com/

Merak
Merak
Doğadan Sanata
Doğadan Sanata
Doğa Gözlemleri
Doğa Gözlemleri

https://www.facebook.com/watch/?v=1003281969793171
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Bu yazıda neler var?

TÜBİTAK 4004 ROBOTLARLA BİLİM ÖĞRENİYORUM 2015

ÖZET

Bu projenin amacı robotları kullanarak ortaokul öğrencilerine bilim eğitimi yapmaktır. Bu amaçla, ortaokul öğrencilerine iki hafta sürecek eğitim ile robotları, sensörleri ve çeşitli program yazılımlarını kullanarak fizik ve kimya konularına ait etkinlikler yaptırılacaktır. Eğitimin ilk haftasında öğrencilere Web 2.0 araçları, robotların inşası, temel bileşenleri, parçaları, sensörleri ve yazılım programları ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu eğitimde çeşitli açık kaynak kodlu programlar (Scracth, Small Basic, Alice, vb.) ile öğrencilerin temel yazılım yapma becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimin ikinci haftasında ise fen konularına ilişkin teorik bilgiler verildikten sonra, öğrencilerin robotları ve robotik sensörleri kullanarak fen konularındaki etkinlikleri gerçekleştirmeleri istenecektir. Sonrasında ise öğrencilerin robotlar ve robotik sensörleri kullanarak fen konularına ilişkin proje yapmaları ve proje üretmeleri istenecektir. Projenin hedef kitlesini Niğde merkez ve merkeze bağlı devlet ortaokullarda eğitim gören 30 öğrenci oluşturacaktır. Projede yer alan eğitimler Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi dersliklerinde gerçekleştirilecektir. Öğrencilerin bireysel ve grup çalışmaları esnasında yaparak ve yaşayarak bilgiyi anlamlı bir şekilde elde etmelerine ve uygulamalarına imkan sağlanacaktır. Eğitimler sonucunda öğrencilerin fizik ve kimya konularındaki kavramsal anlamalarının artacağı, disiplinlerarası bakış açısı kazanacaklarına, bireysel yaratıcılıklarının gelişmesine katkıda bulunulacağına ve bilime bakış açılarının olumlu yönde değişeceğine inanılmaktadır. Ayrıca projeden elde edilecek bulguların fen eğitimi literatürüne katkı sağlayacağına ve aynı zamanda fen bilimleri öğretmenleri ve akademisyenlere yol göstereceği düşünülmektedir.

ABSTRACT

The purpose of this study is to teach science through robots and sensors that are compatible with them. Activities in the project will be held in two weeks. In the first week of the Project, students will be taught Web 2.0 tools, robots, parts of the robots and their software. During this training, a variety of open coded program such as Scracth, Small Basic, Alice will be taught. In the second week, activities in chemistry and physics will be done by studetns using robot and sensors. A total 0f 30 students will be particiapant in the project who are enrolled in schools in Niğde, Turkey. Coruses and activities will be held at Niğde Akşemseddin Science and Art Center and Nigde University Faulcty of Education. It is aimed that students learn knowledge in a meaningful manner. It is hoped that students’ understanding of topics will increase and improve their thinking skill and creativities. Findings from the project will conribute to the scinence and technology education literature.

2.1. Amaç: Projenin toplumda hangi ihtiyacı nasıl karşılayacağı, çağrı metninde belirtilen amaçlara uygunluğu, projenin beklenen etkisinin ne olacağı ve önemi açıklanmalıdır. (Yazım alanı gerektiği kadar uzatılabilir.)

  Ülkemizde 2005 yılında uygulamaya konulan fen ve teknoloji dersinin amacı öğrencilerin bilimsel okuryazar bireyler olmalarını sağlamaktır. Fen okuryazarlığının nihai hedef olarak belirtildiği fen bilimleri öğretim programının vizyonu “Tüm öğrencileri fen okuryazarı bireyler olarak yetiştirmek” olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin “Araştıran-sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık, etkili iletişim kurabilen, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler; fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere; fen bilimlerinin teknoloji toplum-çevre ile olan ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahiptir” (Fen Bilimleri Öğretim Programı, 2013, s. 1) amacı benimsenmiştir. Bu bakımdan, fen okuryazarlığı fen eğitimi için oldukça büyük bir önem teşkil etmektedir. Dünyanın küresel bir rekabet alanı haline geldiği günümüzde, rekabet edebilirliği arttırmak ve bilimsel ve teknolojik üretim için ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek için bilimsel okuryazar birey yetiştirmek önemli bir hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda, fen okuryazarlığının temel amacı öğrencilerin sadece fen ile ilgili meslek sahibi olmalarını sağlamak değil, aynı zamanda onların fen bilimlerine ilişkin temel bilgi, bilimsel süreç becerileri ve sosyal ve teknolojik dönüşümün fen ile olan ilişkisini fark ettirmektir.          Ülkemizde fen eğitiminde gerçekleşen gelişmelere paralel olarak, ABD’de fen eğitimi alanındaki reform çabaları STEM projesi üzerine yoğunlaşmaktadır. STEM İngilizce dilindeki Science, Technology, Engineering ve Mathematics sözcüklerinin baş harflerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuş ve Başkan Obama tarafından ilan edilmiştir. STEM kısaltmasının Türkçe’deki karşılığı olan FeTeMM (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014), fen eğitimi için yeni bir paradigma olarak kabul edilebilir. ABD bilimsel alanda liderliğini korumak ve ekonomik daralmasını FeTeMM sayesinde bireylere disiplinlerarası bakış açısı kazandırarak onların yaratıcılık ve girişimciliklerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu paralelde, pekçok araştırma FeTeMM eğitimine yönelik ilgi ve beceriyi geliştirmek için gerçekleştirilmiştir (Şahin, Ayar ve Adıgüzel, 2014). Bu araştırmalardan elde edilen bulgular, fen ile diğer disiplinleri birleştirerek verilen eğitimin öğrencilerin fene olan ilgisi, bilimsel süreç becerileri ve düşünme düzeyleri üzerinde olumlu etkiler yaptığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmalar, fen derslerinin teknoloji ve mühendislik ile ilişkilendirilmesinin öğrencilerin fen okuryazarlık gelişimlerine ve bilimsel süreç becerilerine katkı sağladığını ortaya çıkarmıştır (Sullivan, 2008).               Son yıllarda öğrencilerin fen okuryazarı olmalarını sağlayacak fen, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini içeren eğitim araçlarından birisi robotlardır. Robotlar fen eğitiminde öğrencilerin bilimsel okuryazarlıklarını geliştirecek potansiyele sahip popüler teknolojik araçlardandır (Sullivan, 2008). Sullivan’a göre (2008)  robotlarla öğrenme/öğretme bilimsel okuryazarlığın üç amacı ile yakından ilişkilidir. Birincisi, robotlarla çalışma bilimsel okuryazarlığın altı karakteristiğinden dördünü (hesaplama, kestirme, manipülasyon ve gözlem) aktif hale getirmektedir. İkincisi, robotlarla çalışma esnasında öğrenciler hem teknolojik tasarım hem de bilgisayar programlama aktiviteleri aracılığıyla araştırma sorgulama için teşvik edilmektedirler. Üçüncüsü, robotlar öğrencilerin sistemlerle ilgili öğrenmesini kolaylaştırmaktadırlar. Bununla birlikte, robotlarla fen öğretimi üzerine az sayıda araştırma bulunmaktadır (Sullivan, 2008; Williams,  Ma,  Prejean,  Ford ve Lai, 2007). Örneğin, Sullivan (2008) ortaokul öğrencilerinin (11-12 yaş) robotik çalışmalar aracılığıyla bilimsel okuryazarlık becerilerini ve sistemler ile ilgili anlamalarındaki gelişimleri incelemiştir. Bu kapsamda 26 öğrenciye üç hafta süren robotik yaz kampı yapmıştır. Araştırmasından elde edilen bulgular robotlarla fen öğretiminin öğrencilerin bilimsel okuryazarlık tabanlı düşünmeyi, bilimsel süreç becerilerini ve sistem anlamalarını arttırdığını açığa çıkarmıştır. Williams,  Ma,  Prejean,  Ford ve Lai (2007) ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen robotik yaz kampının öğrencilerin fizik bilgisini arttırmaya etki yaptığı ancak araştırma sorgulama becerilerini geliştirmede anlamlı bir etki yapmadığını ortaya çıkarmıştır. Eraslan, Koç Şenol, Kılınç ve Böyük (2013) altıncı ve yedinci sınıf öğrencileri için Lego Mindstorms NXT Robotik Eğitim Seti ile fen etkinlikleri gerçekleştirmişlerdir. Elde ettikleri bulgular öğrencilerin fen konularında robot kullanarak yapılan eğitimden anlamlı olarak memnun olduklarını göstermiştir. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular robotlarla fen öğretimin öğrencilere faydalı olduğu yönündedir. Bununla birlikte, fen eğitimi literatüründe robotlarla ilgili araştırmaların sayısı oldukça az ve sınırlıdır (Benitti, 2012; Koç ve Büyük, 2013). Bu nedenle, öğrencilerin fen okuryazarı bireyler olmalarına destek olmak amacıyla bu projenin amacı öğrencilerin robotları ve robotik sensörleri kullanarak fen konularını öğrenmelerini sağlamaktır.         Projemiz öğrencilerin robotları kullanarak fen ile ilgili kavram ve konuları öğrenmelerini kolaylaştıracak popüler bir yaklaşımı benimsediği için onların merak duygularını ve araştırma sorgulama deneyimlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Johnson’ın (2003, s. 16) belirttiği gibi, “robotlar öğrencileri motive etmede kullanılabilecek şahane bir enerji kaynağı sağlamaktadırlar”. Diğer taraftan, Benitti (2012) robotik aktivitelerin belli disiplinlerle ilişkisinin kurularak tanıtıldığı zaman çocukların çok daha iyi öğrenmeye motive olacağını belirtmektedir. Bu bakımdan, bu projede robotlar kullanılarak fizik ve kimya konularına ait içeriğin öğretilecek olması Bilim ve Toplum Projeleri Çağrısının amaçlarının hemen hemen hepsi için uygundur. Projemizin amaçları çağrı metninde yer alan amaçlarla şu şekilde bir uyumluluk göstermektedir. Bu projede, öğrencilere yaptırılacak etkinlikler onların bireysel ve grup ile yaparak ve yaşayarak bilgiyi anlamlı bir şekilde elde etmelerine ve bilgiyi yapılandırmalarına olanak verilecek şekilde tasarlanmıştır. Etkinliklerde her öğrencinin aktif rol alması sağlanacak ve akranları ile sürekli iletişim halinde olmaları ve bilgi paylaşımı yapmaları amacıyla çeşitli Web 2.0 araçlarını kullanmaları teşvik edilecektir. Yine bu araçların kullanılmasıyla öğrencilerin etkileşimli uygulamalara (Örn.Team-up, Powton ve Weebly gibi uygulamalar aracılığıyla) yaptırılacak, bilime ve bilimsel düşünmeye karşı onları sevk etmek için disiplinler arası bir yaklaşım (fen, teknoloji ve mühendislik) ile proje geliştirmelerine bireysel veya grup halinde olanak verilecektir. Eğitim esnasında öğrencilere çeşitli olaylar ve olgular etkinliklerin içerisinde probleme dayalı bir şekilde verilerek ve öğrencilerin robotları ve robotik sensörleri kullanarak bu problemleri çözmeleri sağlanacaktır. Bu problemleri çözmede üst düzey düşünme becerilerini kullanmaları beklenmektedir. Böylelikle onların girişimcilikleri, yaratıcılıkları ve kendine olan güvenlerini geliştirmelerine yardımcı olunacaktır.           Robotları kullanarak fen konularını öğrencilere öğretmeye amaçlayan bu projeden elde edilecek sonuçlar fen bilimleri öğretmenleri, fen eğitimi alanında çalışan akademisyenler ve müfredat geliştiriciler için robotların fen öğretiminde nasıl kullanılacağına dair yol gösterici nitelikte olacaktır. Aynı zamanda, bu araştırmadan elde edilecek sonuçların bilimsel hakemli dergilerde yayınlanması için çalışılacaktır. Bu sayede, sonuçların geniş bir kesime hitap etmesi ve robotları fen öğretiminde kullanmanın etkilerini ortaya çıkartması bakımından var olan literatüre katkı sağlayacağına inanılmaktadır.      
Kaynaklar   Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978–988.   Eraslan M., Koç Şenol A., Kılınç A., Büyük U. (2013). Üstün zekâlı öğrencilerin fen öğretiminde robot teknolojisinin kullanımına yönelik görüşleri, Researcher: Social Science Studies, 1, 24-39.   Fen Bilimleri Öğretim Programı (2013). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretim-programlari/icerik/151   Johnson, J. (2003). Children, robotics, and education. Artificial Life and Robotics, 7(1-2), 16–21.   Koç, A., & Büyük, U. (2013). Fen ve teknoloji eğitiminde teknoloji tabanlı öğrenme: Robotik uygulamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10, 139-155.   Küçükceylan, O., Yüksel, T. & Sezgin, A. (2007). Enine Arama Algoritmasını Kullanarak En
Kısa Yol Probleminin Çözümünün Lego Mindstorm ile Gerçeklenmesi, IV. Otomasyon
Sempozyumu, s: 25 – 29, Samsun.  

Özdemir., Y., Sezgin, A. & Yüksel, T. (2007) Çizgi İzleyen Gezgin Bir Robotun İncelenmesi
ve Gerçeklenmesi, IV. Otomasyon Sempozyumu. Samsun.   Şahin, A., Ayar, M. C., & Adıguzel, T. (2009). STEM Related After-School Program Activities and Associated Outcomes on Student Learning. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(1), 309–322.   Sullivan, F. R. (2008). Robotics and science literacy: Thinking skills, science process skills and systems understanding. Journal of Research in Science Teaching, 45(3), 373–394.   Williams, D. C., Ma, Y., Prejean, L., Ford, M. J., & Lai, G. (2007). Acquisition of physics content knowledge and scientific inquiry skills in a robotics summer camp. Journal of Research on Technology in Education, 40(2), 201–216.  
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
 • Projeniz/projeleriniz daha önce TÜBİTAK tarafından reddedildiyse, reddedilme sebeplerini maddeler halinde belirtiniz.
 • Projeniz daha önce TÜBİTAK tarafından reddedildiyse projenizde buna yönelik ne gibi değişiklik, düzeltme ya da ilavelerin yapıldığını gerekçeleriyle birlikte maddeler halinde belirtiniz. 

Projeniz daha önce TÜBİTAK tarafından desteklendiyse, yeni projenin hazırlanmasında önceki proje deneyimlerinden ne şekilde yararlanıldığını ve bu projeyi iyileştirmek için ne gibi değişiklikler öngördüğünüzü gerekçeleriyle birlikte belirtiniz.

Bu projeyi hazırlarken robot kullanarak gerçekleştirilen çalışmaları inceledik. İncelediğimiz kaynaklar (Çavaş, 2005 [Aktaran: Koç ve Büyük, 2013]; Eraslan, Koç Şenol, Kılınç ve Böyük, 2013; Koç ve Büyük, 2013) öğrencilerin programlama ve robotik inşası ile mühendislik becerilerini geliştirmelerine odaklanmışlardır. Örneğin, Eraslan, Koç Şenol, Kılınç ve Böyük’ün (2013) çalışmalarında robotik programlama, robotik inşa ve sadece iki sensör kullanarak çeşitli etkinlikler yaptırılmış ve öğrencilerin robot teknolojisinin kullanımına yönelik görüşleri alınmıştır. Çavaş (2005; Aktaran: Koç ve Büyük, 2013) 10-13 yaşlarındaki öğrencilerin robot ve bilgi iletişim teknolojiler ile ilgili bilgi ve beceriler edinmesi için çalışmalar yapmışlardır. Bu kapsamda, öğrenciler programlama, kontrol teknolojileri ve Lego parçaları kullanarak etkinlikler yapmışlardır. Robotları kullanılarak yapılan diğer çalışmalarda ise araştırmacıların daha çok robotik yarışmalara yönelik robot üzerinde bulunan temel sensörleri kullanarak eğitimsel yönü olmayan robot çalışmaları yaptıkları bulunmuştur (Küçükceylan, Yüksel ve Sezgin, 2007; Özdemir, Sezgin ve Yüksel, 2007).

Yukarıda belirtilen çalışmalarda, sensörlerin fen öğretiminde kullanımından ziyade robotun üzerinde bulunan temel sensörlerin ve tek tip robot kullanılarak yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu projede ise 2 farklı robot ve onların 15 farklı sensörler ile; bu sensörlerden gelen verilerin fizik ve kimya konularıyla ilişkilendirilip öğrencilere aktarılması planlanmıştır. Böylelikle, soyut olan kavramların ders kitaplarındaki etkinliklerden farklı olarak robotik sensörler kullanarak daha somut hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim esnasında öğrencilerin gerçekleştirecekleri projelerde daha çok sensör kullanarak tespit edecekleri sorunlara çözüm bulmalarına olanak sağlayacak uygulamalı eğitimler tasarlanmıştır. Bu sayede, öğrencilerin farklı sensörler ile farklı robotik tasarımlar yapmaları gerekecek ve böylelikle öğrencilerin hem teknoloji hem de mühendislik bilgilerini kullanarak sorunlara çözüm odaklı yaklaşmalarını ve yaratıcılıklarını desteklemek ve geliştirmek amaçlanmıştır.  

Projemiz ile ilgili olan sadece iki proje bulduk. Bu projelerden birincisi, Atılım üniversitesinin gerçekleştirmiş olduğu Genç Mucitler Robot Geliştiriyor Bilimi Keşfediyor I ve II (http://robotkampi.atilim.edu.tr/) robot kampı projesinde Lego Mindstrom  NXT modeli ile çalışılarak;

 • robotun motor dönme sayıları ile açıların hesaplanması,
 • geometri ve robotun dönmesi,
 • sesin yansıması ile robotun engelden uzaklaşması,
 • ışık ve robotların çizgi izlemesi,
 • vites ve robotun hızının bulunması

gibi yine temel robot eğitim setinin üzerinde bulunan  farklı sensörler kullanılarak robotik faaliyetler gerçekleştirmişlerdir.

İkincisinde ise Türkiye Bilişim Derneğinin 2014 yılı mayıs ayında bir hafta süreyle yaptığı “Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” adli etkinlikte ilk, orta ve lise öğrencilerinin Scratch, Microsoft Small Basic ve HTML/DHTML programlarını kullanmaları teşvik edilmiştir.

Bu projelerden farklı olarak; projemizde Web 2.0 araçlarını ve programlama dillerini (Scratch, Microsoft Small Basic ve Alice vb.) ve daha fazla sayıda Web 2.0 araçlarını ikinci projeden farklı olarak öğrencilere projenin birinci haftasında teorik ve uygulamalı olarak tasarladık. İkinci hafta için ise temel program yazma becerilerini kazanmış öğrencilere öğrendiklerini uygulamaları için birinci projeden farklı olarak Lego Mindstrom EV3 modeline uygun sensörler üreten Vernier firmasına ait çok sayıda sensör kullanarak fen müfredatı ile uyumlu etkinlikler tasarlayarak robotik sensörleri vasıtasıyla öğretim programında yer alan kazanımları öğrencilerin anlamlı bir şekilde elde etmeleri amaçlanmaktadır.

3.1. Hedef Kitle

Bu projenin hedef kitlesi ortaokullarda eğitim gören altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencileridir. Projede yer alan etkinliklerin bu seviyedeki öğrenciler için uygun olacağı düşünülmektedir. Bu projede gerçekleştirilecek eğitimler için katılımcı sayısı 30 öğrenci olacaktır. Katılımcı sayısının otuz olarak belirlenmesinin nedeni az sayıda robota sahip olunacak olması ve öğrencilerin bireysel ve grup halinde verimli bir şekilde çalışmalarına olanak sağlamak amacıyladır. Öğrencileri üçte biri (n=10) dezavantajlı bir grup olan ve Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencilerden seçilecektir. Diğer üçte ikisi ise (n=20) ise Niğde Merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalardaki devlet ortaokullarında eğitim gören öğrencilerden seçilecektir. Bilim ve Sanat Merkezinde öğrenim gören üstün yetenekli öğrencileri hedef kitle olarak seçmemizin iki nedeni bulunmaktadır. Bunlar; 1) üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları özellikler itibariyle çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu nedenle dezavantajlı duruma düşmeleri, 2) üstün yetenekli öğrencilerin sahip oldukları karakteristikleri itibariyle normal okul programından farklı olan onların yaratıcılıklarını desteklemeye yardımcı olacak farklılaştırılmış bir eğitime ihtiyaç duymalarıdır.  

        Projede katılımcı yer alacak öğrencilerin projenin kabul edilmesinin ardından web sitemizde yer alacak form veya doküman aracılığıyla başvurmaları istenecektir. Projenin kabul edilmesinden sonra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne müracaat edilerek, proje ile ilgili detayların ortaokullara resmi yazı ile bildirilmesi sağlanacaktır. Böylece Niğde ilinde bulunan ortaokullarda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenlerine ulaşılacaktır. Ayrıca proje ile ilgili bilgileri içeren afişler Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ildeki bütün ortaokullara gönderilecektir. Yerel basın aracılığıyla da veli, öğretmen ve öğrenciler proje başlamadan önce bilgilendirileceklerdir. Böylece geniş bir sayıda öğrenci kesiminin projeye başvurmaları sağlanmaya çalışılacaktır. Alınacak başvurular sonrasında katılımcı olacak yer alacak öğrencilerde aranacak kriterler aşağıdaki gibi olacaktır:

 • Bilgisayara ilgisi olduğunu belirtmek ve bilgisayar dersinden en az 4 notu ile geçmiş olmak
 • Fen ve teknoloji/fen bilimleri dersine yönelik ilgisi olduğunu belirtmek ve fen dersinin en az 3 notu ile geçmiş olmak
 • Yazılım ve programlamaya merak duyduğunu ifade etmek
 • Legolara karşı özel ilgisi olduğunu belirtmek
 • Her devlet ortaokulundan en fazla bir öğrenciyi dâhil etmek
 • Gerekli görüldüğünde katılımcı olarak belirlenen öğrencilerin bilgisayar öğretmenlerinin görüşlerine başvurarak öğrencilerin bilgisayara olan merakları hakkında bilgi edinmektir.

Projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğrencilerin seçim işlemi yukarıdaki kriterler ışığında Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi müdürü, proje koordinatörü ve proje uzmanı tarafından yapılacaktır.            Bu projedeki amacımız için ortaokulların altı, yedi ve sekizinci sınıflarındaki öğrencileri hedef kitle olarak seçmemizin nedeni bu yaş grubundaki öğrencilerin bilgisayar oyunlarına, programlama ve yazılımlara meraklarının yüksek olması ve aynı zamanda projede vermek istediğimiz içeriğin bu yaş grubundaki öğrenciler için uygun olmasıdır.

Her bir etkinlik için, EK-A’da verilen “Etkinlik Konuları ve Kapsamı” adlı belge doldurulacaktır.

EK-D’de verilen “Ayrıntılı Etkinlik Programı” adlı belge doldurulacaktır. Sözleşmelerin imzalanma süreci proje başlangıç tarihini etkileyeceğinden, etkinliklerin 1 Mayıs 2015’ten sonra gerçekleştirilecek şekilde planlanması ve Öneri Formuyla birlikte ilgili eklerin bu plana göre hazırlanması gerekmektedir. Etkinlik tarihi 1 Mayıs 2015’ten önce planlanan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu çağrı dönemi için öngörülen proje bitiş tarihi 1 Temmuz 2016’ten sonra olamaz

Bu projede planlanan etkinlikler başlamadan önce ve talep edilen robotlar ve sensörlerin alımının yapılmasından sonra Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan destek dönemi öğrencileri (beşinci sınıf, n=3), proje koordinatörü ve proje uzmanıyla birlikte iki hafta süreyle DNA izolasyonu, ısı ve sıcaklık, pH tespiti, kuvvetin ölçümü, toprağın neminin tespiti, UV sensör ve gerilim konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitimler verilecektir. Bu sayede, eğitim öncesinde robotlar ve sensörler test edilerek olası eksikliklerin giderilmesi için çalışılacaktır.

Projede yer alan eğitimlerin öğrenciler tarafından öğrenilip öğrenilmediğini değerlendirmek amacıyla çeşitli ölçme ve değerlendirme teknikleri kullanılacaktır. Bunlar;   Açık uçlu sorular: Öğrencilerin fizik ve kimya konuları ile ilgili kavramlarının proje öncesinde ve sonrasında nasıl bir değişim meydana geldiğini ortaya koymak amacıyla ders kitapları ve alandaki makaleler ve tezlerden yararlanılarak açık uçlu sorular oluşturulup ön test ve son test olarak uygulanacaktır.   Çoktan seçmeli test: Öğrencilerin konu ve kavramlarla ile ilgili kavramlarının proje öncesinde ve sonrasında değişimini değerlendirmek için TEOG ve SBS sınavlarında kullanılan ve aynı zamanda makale ve tezlerde sunulan geçerliliği ve güvenirliliği kanıtlanmış çoktan seçmeli sorular ilgili kaynaklardan seçilerek bir test oluşturulacaktır. Bu test ön test ve son test olarak uygulanacaktır.   Gün sonu değerlendirme etkinlikleri: Öğrencilerin proje işleyişi ve öğrenmelerini değerlendirmek için eğitimler esnasında her günün sonunda değerlendirme etkinliği olarak uçak etkinliğini kullanacağız. Bu amaçla, öğrencilerden uçağın kanatlarına bugün neler gelecek haftadan veya yarından beklentilerim neler sorularına cevap yazmalarını isteyeceğiz. Bu cevapları günlük yapacağımız proje ekibi toplantısında değerlendireceğiz ve proje raporu için analiz edeceğiz.  
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Poster: Hem gün sonu değerlendirme hem de genel değerlendirme aracı olarak öğrencilerden ün sonunda öğrendiklerini dijital poster yaparak sunmaları isteyeceğiz.

Günlükler: Öğrencilerden her günün sonunda eğitimleri ile ilgili neler öğrendiklerini değerlendirmek amacıyla Webbly üzerinden günlük yazmalarını isteyeceğiz.

Proje: Öğrencilere robot ve sensörlerle ilgili vereceğimiz eğitim ve robotlarla fen konularındaki deneyleri yaptırmanın ardından onların günlük hayatta karşılaştıkları bir soruna inceleme getirmeleri ya da bir fen deneyini robot ve sensörler kullanarak gerçekleştirmelerini amaçlayan bir proje hazırlamalarını isteyeceğiz. Bu sayede öğrendiklerini hayata geçirmelerini amaçlamaktayız. Öğrencilerin yapacak oldukları projelerini poster haline getirip projenin son günü yapacağımız sergide sergilemeyi planlıyoruz.   Görüşme: Öğrencilerin proje eğitimleri sayesinde bilime olan bakış açılarındaki değişimi incelemek ve eğitimler ile ilgili düşüncelerin almak için projenin bitiminin ardından en az 10 öğrenci ile yarıp yapılandırılmış görüşmeler yapılacaktır. Böylelikle görüşme ve diğer nitel veri toplama araçlarını kullanarak proje sonuçlarından çıkartmayı amaçladığımız yayınlar için nitel bir veri desteği sağlamayı amaçlıyoruz. 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
  Gözlem Projedeki örnekleri:
 Arazi çalışmaları Projedeki örnekleri:  
 Deneysel çalışmalar Projedeki örnekleri: Robotum Gaz Basıcını Ölçüyor Etkinliği (Robotik Sensör Uygulaması): Bu etkinlik ders kitaplarında olmayan bir etkinliktir. Etkinlikte öğrencilerin bir deney tüpünde bulunan suyun içerisine C vitamini tableti atılması sonucu balonda oluşan gazın basıncını önce deney tüpüne bağlı balonun şişmesiyle gözlemlemeleri daha sonra ise aynı işlemi sensörler takarak sayısal olarak görmeleri sağlanacaktır.   
 İçeriği oyunlarla aktaran etkinlikler (örn. Doğa oyunları) Projedeki örnekleri  
 İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler Projedeki örnekleri  
 Drama tekniklerinin kullanımı (Her bir etkinliğin içerisinde, drama tekniğinin ne şekilde kullanıldığı ve dramanın bu etkinliklere katkısının ne olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.) Projedeki örnekleri: Tanışma etkinliği Öğrencilerin birbirlerini ilk defa görmeleri nedeniyle tanışmalarını sağlamak ve onların dirençlerini kırmaları için tanışma etkinlikleri tasarlanmıştır. Tanışma oyunlarından  Pen Bingo ve Ben Kimim oyunların oynanacaktır. Etkinliklerde öğrencilerin beden dillerini, jest ve mimiklerini kullanarak birbirleri ile tanışıp kaynaşmaları sağlanacaktır.  
 Katılımcıların etkileşimini sağlayacak, onlara aktif rol verebilecek şekilde tasarlanmış atölye çalışmaları Projedeki örnekleri: Web 2.0 Powtoon ile Eğlenceli Sunu Hazırlama: Web 2.0 kavramı World Wide Web (www)’in ikinci kuşağını tanımlamak için kullanılmaktadır. Web 2. 0 araçları internet sitelerinin bilgi barınağı olmasından, işleyen platformlar haline gelmesine olanak sağlayan internet kullanıcılarının ortaklaşa ürettikleri ve ürettiklerini paylaştıkları platformlar olarak tanımı yapılabilir. Bu etkinlikte, öğrencilerin yaptıkları çalışmaları tanıtmalarını sağlayacak ve bu tanıtımlarını kendi internet sayfaları ve bloglarında paylaşabilecekleri sunu hazırlama tekniği öğretilecektir.  
 Atölye sonrası geri bildirimlerin alınması ve kalıcılığın sağlanması için değerlendirme etkinlikleri Projedeki örnekleri: Gün Sonu Değerlendirme (Bubble.us ile):Öğrencilere her gün sonunda çeşitli değerlendirme etkinlikleri yaptırılacaktır. Gün sonu değerlendirme etkinliklerinde dijital ortamda kavram haritası yaptırılması, duygu ve düşüncelerini ifade etmelerine ve ertesi gün ile ilgili neler beklediklerini ifade etmelerine imkan veren etkinlikler gerçekleştirilecektir.  
 Diğer atölye çalışmalarıyla bütünlük içerisinde hazırlanmış sanat ve spor etkinlikleri Projedeki örnekleri:  
 Katılımcıların yer alacakları grup çalışmaları (Aşağıda belirtilecek grup çalışmalarına ek olarak, katılımcıların etkinlik dönemi sonunda ekipler oluşturup, proje kapsamında değinilen bilimsel konulardan biri veya birkaçı ile ilgili kısa bir sunum yapmaları ya da poster hazırlamaları beklenmektedir.) Projedeki örnekleri: Web 2.0 Team Up ile Takım Oluşturma: Öğrenciler Team Up Web 2.0 aracıyla gruplara ayrılacak, internet üzerinden sürekli grup arkadaşları ile iletişim halinde olmaları sağlanacaktır. Yine Powtoon ve Padlet gibi araçlar kullanarak etkileşimli sunumlar hazırlamaları ve posterler yapmaları sağlanacaktır.  
 Proje sonuçlandıktan sonra, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması, geliştirilmesi, böylelikle yaygın etkinin arttırılması yönünde yapılması planlanan çalışmalar. (Proje bittikten sonra katılımcılarla proje personeli arasında iletişimin devamlılığı ve başka projelerin teşviki konusunda yapılması düşünülen çalışmalara da burada yer verilecektir.) Katılımcılar ile proje personeli arasında projede oluşturulacak internet siteleri, bloglar ve sosyal ağlar ile etkileşimleri devam edecektir. Aynı zamanda oluşturdukları kişisel siteler ve bloglarda günlüklerini paylaşmaları ve gruplarla katılımcıların birbirleri arasındaki iletişimin devam etmesi sağlanacaktır. Bu projeden edinilen tecrübeler ile proje ekibi ile birlikte bir öğretmen eğitimi planlanmaktadır. Proje ekibinin bu projeden elde ettiği tecrübeler ile araştırma projeleri ve Avrupa Birliği projeleri yapmayı planlamaktayız. Bu bakımdan Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde görev yapan öğretim üyeleri ile işbirliğimiz süreklilik arz edecek niteliktedir.             Proje bittikten sonra, TUBİTAK’tan talep edilen robot ve sensörlerle Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde bir yıl önce kurulan Robotik Atölye Kulübünde Niğde ilindeki gönüllü ve istekli ortaokul öğrencilerine uygulamalı robotik eğitimleri verilmeye devam edilecektir. Bur projeden sonra Merkez olarak planladığımız “Mahallede Bilim” projesi için istenen robot ve sensörlerle halka açık yerlerde gösteri deneyleri yapılacaktır. Böylece proje sonuçlarının geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız.  
Diğer yöntem ve teknikler……………………………. Projedeki örneği:  
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

4.1 Projenin Yapılabilirliği

Bu projede yer alan eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile iş birliği yapılacaktır. Proje sürecinde Eğitim Fakültesinin bilgisayar laboratuvarları öğrencilere Web 2.0 araçları ve robotlara yönelik programlama dillerini öğretmek için kullanılacaktır. Ayrıca fakültenin Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan öğretim üyeleri teorik ve uygulamalı dersleri vererek projeye destek sağlayacaklardır. Böylesine bir işbirliği bu proje için yeni değildir. Geçtiğimiz yıl merkezimiz öğrencilerinden destek grubunda olan üstün yetenekli öğrencilerimize, Fen Bilgisi Öğretmenliğinde öğrenim göre üçüncü sınıf öğrencileri Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II dersi kapsamında araştırma sorgulamaya dayalı fen deneyleri tasarlamışlardır. Böylesine bir işbirliği üstün yetenekli öğrenciler, onların velileri ve öğretmen adayları için güzel bir deneyim olmuştu. Bu yılda geçen yıla benzer şekilde birkaç öğretim üyesi ile birlikte ortak eğitimler ve proje çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bu projeden sonrada şimdiye kadar sürdürdüğümüz işbirliğinin kalıcı olmasını planlamaktayız. Bu projeden edindiğimiz tecrübeleri öğretmen eğitimi, araştırma projeleri ve Avrupa Birliği projeleri için kullanmayı planlamaktayız. Bu bakımdan Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi ve Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliğinde görev yapan öğretim üyeleri ile işbirliğimiz süreklilik arz edecek niteliktedir.

          Projede yer alan eğitmenlerin seçimi etkinlik programında yer alan derslerin verilmesi için gerekli uzmanlık alanı temel alınarak yapılmıştır. Eğitmenlerin eğitim düzeyine bakıldığında yarısından fazlasının alanında akademik çalışmalar yapan akademisyenler olduğu görülecektir. Eğitmenler arasında akademisyen olmayan ancak öğretmenlik yapmakta olan eğitmenler ise ilgili konularda bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptirler. Proje yürütücüsü ise Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilimleri Biriminde Uzman Öğretmen olarak görev yapmaktadır. Eğitim Programları ve Öğretimi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Proje yazma Konularında birçok eğitim almıştır. Öğretmen Akademisi Vakfının öğretmen eğitimi projesinde 5 yıl eğitmen olarak görev almış ve Türkiye’nin birçok ilinde öğretmenlere eğitimler vermiştir. Aynı zamanda, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde İlköğretim Öğrencilerine yönelik her yıl düzenlenen Bu Benim Eserim (BBE) Proje yarışmasında 4 yıl boyunca Niğde İl Koordinatörü ve Kayseri Bölgesi BBE projelerinin değerlendirme kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Halen BBE projeleri Niğde ili ve Kayseri bölgesi  proje değerlendirme kurulunda görev almaktadır. Niğde İl Milli Eğitim AR-GE biriminde çeşitli yerel projelerin yazılması ve yürütülmesi çalışmalarına katılmış proje yazma ve yürütme deneyimi bulunmaktadır. Ayrıca birçok öğrencinin projesine danışmalık yapmış ve bu projelerden bir tanesi Geleceğin Mucitleri Yarışmasında Türkiye ikinciliği ödülünü almıştır (Bkz http://www.dailymotion.com/contest/geleceginmucitleri#video=x1jojsn ve http://www.ntv.com.tr/arsiv/id/25524026/). Ayrıca danışmanlık yaptığı 4 BBE projesi Kayseri bölge sergisinde yer almaya hak kazanmıştır. Son iki yıldır Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde robotik, robotik uygulamalar, sensörler ve işlevleri konularında üstün yetenekli öğrencilere eğitimler vermektedir.           Projede yer alan etkinlikler iki farklı yerde gerçekleştirilecektir. Teorik eğitimler Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Burada eğitim için gerekli altyapı  bilgisayar sayısı bakımında oldukça yeterli sayıdadır ve mevcut bilgisayarlar yenidir. Uygulamalı eğitimler ise Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecektir. Merkez öğrencilerin rahat çalışabilecekleri ferah bir ortama sahiptir. Projede kullanılacak ekipman mevcudu ile ilgili olarak, projede öğrencilerin verimli çalışabilmeleri için altı öğrenciden bir grup oluşturduğumuz göz önünde bulunduracak olursak öğrenciler toplam 5 grup olacaktır. Buna karşın talep edilen malzeme listelerinde bakıldığında bazılarından 4 adet talep edildiği rahatlıkla görülebilir. Bu ekipmanlardan bir kısmı hâlihazırda Merkezimizde bulunan malzemelerdir. Bunlar Robotsan firmasının üretimi olan sıcaklık algılayıcı, ışık algılayıcı, mesafe algıalyıcı, hareket algılayıcı, alev algıalyıcı sensörleridir. Diğerleri ise Vernier firması tarafından üretilmiş olan pH sensörü, sıcaklık ölçer ve bir adet EV3 uyum adaptörü merkezimizde mevcut olarak bulunmaktadır.  İkinci haftada gerçekleştireceğimiz etkinlikler için ihtiyaç duyduğumuz ekipmanlar robotlar ve bu robotlara entegre edeceğimiz sensörlerdir. Bu eksikliği proje bütçesinden karşılayarak gidermeyi planlıyoruz.

Proje hazırlık sürecinde; projemizin kabul edilmesinin ardından proje ekibi ile birlikte toplantı düzenlenecektir. Bu toplantı proje koordinatörünün başkanlığında proje uzmanı, ders verecek eğitmenler ve rehberlerin katılımları sağlanacaktır. Şehir dışından gelecek eğitmenlerin ise telefon yoluyla veya online olarak toplantıya katılmaları sağlanacaktır. Böylece proje yer alacak personele ait iş bölümü ilgili kişilere bildirilmiş olacaktır. Diğer taraftan proje web sitesinin kurulmasına ve projeye ait sosyal ağların  (Facebook, Twitter ve Weebly sayfaları) oluşturulması sağlanacaktır. Katılımcılar olmak isteyenler için başvurular alınmaya başlanacaktır. Bundan sonra Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iletişime geçilerek yetkililerle görüşme yapılarak projenin tanıtılması için gerekli desteğin sağlanmasına çalışılacaktır.

Projenin tanıtımı için bastırılacak afiş ve broşürlerin Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla ilde bulunan bütün ortaokullara ulaştırılması sağlanacaktır. Diğer yandan, projenin yerel basına ve internet sitelerine tanıtımı yapılarak projede ile ilgili bilgilerden halkın geniş bir kesimine duyurulması sağlanacaktır. Bu esnada ise proje eğitimleri için gerekli malzemelerin temini yapılacaktır. Malzemelerin teminin ardından iki hafta süreyle pilot çalışmalara yapılacaktır. Bu aşamada, projede katılımcı olarak yer almak isteyen öğrenciler için seçim için belirtilen kriterlere göre Bilim ve Sanat Merkezi müdürü, proje koordinatörü ve proje uzmanı katılımcıları belirleyecektir. Bu aşamanda sonra eğitimlere başlamadan önce ölçme ve değerlendirme için belirlenen araçlar ön test olarak katılımcılara uygulanacaktır. Eğitimlerin başlamasında sonra proje ekibi ile birlikte gün sonu değerlendirmeleri yapılacaktır. Eğitimlerin tamamlanmasından sonra kapanış töreni yapılacaktır. 

Projede yer alan eğitimler teorik ve uygulamalı olarak planlanmıştır. Öğrencilerin robotlarla fizik ve kimya konularındaki deneyleri gerçekleştirebilmeleri için onlara robot yazılımı ve sensörlerle ilgili önce teorik ardından uygulamalı eğitimler verilecektir. Bu nedenle projede yer alan eğitimlerin süresi iki hafta olarak planlanmıştır. Eğitimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli malzeme kalemleri bütçe kısmında ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Projede ders verecek eğitmenlerin seçimi sadece uzmanlık kriteri esas alınarak yapılmıştır. Bu nedenle, projede yer alacak eğitmenlerin verimli olacaklarına dair inancımız tamdır.       Projenin belirlenen hedeflere ulaşması ve öğrencilerin bilime yönelik bakış açılarının olumlu yönde değişmesine katkıda bulunmak için projenin iyi bir biçimde yönetilmesi gerektiği açıktır. Bu projede, gerek eğitimler başlamadan önce gerekse eğitimler esnasında ve sonrasında proje ekibine öngörülen rol ve sorumluluklar belirlidir. Bu nedenle proje ekibinde görev yapan kişilerin görevlerini iyi bir şekilde yapmaları gerektiği bilincindedirler. Buna karşın proje faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa neden olmamak için proje koordinatörünün proje faaliyetlerinin işleyişini ve proje ekibi arasındaki koordinasyonu sağlaması önemlidir

YAPILACAK İŞLERMayıs 2015 Haziran 2015Temmuz 2015Ağustos 2015Eylül 2015Ekim 2015Kasım 2015Aralık 2015Ocak 2016Şubat 2016Mart 2016Nisan 2016
Proje ekibi bilgilendirme toplantısı (Eğitmenler ve belirlenecek rehberlerle)            
Proje web sitesininin ve projeye ait sosyal ağların (Facebook, Twitter ve Weebly sayfalarının oluşturulması)            
Projenin tanıtımı için Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapılması            
Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde okul müdürlerine proje bilgilendirme toplantısının yapılması            
Proje afiş ve broşürlerinin bastırılıp okullara gönderilmesi            
Yazılı ve görsel basında ve internet sitelerinde projenin duyurulması            
Başvuruların alınması            
Katılımcıların belirlenmesi            
Gerekli malzemelerin alınması            
Pilot uygulamaların yapılması            
Eğitim verilecek laboratuvarların gözden geçirilmesi            
Ön test değerlendirme araçlarının uygulanması            
Eğitimlerin gerçekleştirilmesi            
Eğitimler esnasında gün sonu değerlendirme toplantılarının yapılması            
Öğrenci projelerinin sergilenmesi            
Son test değerlendirme araçlarının uygulanması            
Proje kapanış töreni            
Proje sonuçlarının ilgili paydaşlara sunulması            
Öğrencilere, eğitmenlere ve rehberlere katılım belgelerinin verilmesi            
Proje değerlendirme toplantısı (Tüm proje ekibiyle)            
Proje ile ilgili öğrencilerden geri bildirimlerin alınması            
Proje raporu hazırlamak ve TUBİTAK’a sunmak            
Proje süresince karşılaşılabilecek sorunlara karşı önlemler alınacaktır. Birincisi, proje esnasında ortaokul öğrencileriyle çalışacağımız için etkinliklerin başlama zamanı ile ilgili sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Etkinliklerin geç başlamasını önlemek için rehberleri görevlendireceğiz. Rehberlerden öğrencileri etkinliklerin başlama zamanından önce hazır hale getirmelerini isteyeceğiz. İkincisi, projede yer alacak eğitmenlerin projenin gerçekleştirileceği zaman diliminde çeşitli nedenlerden dolayı katılamamaları olabilir. Bu sorunu aşmak için proje başlamadan önce eğitmenlerin projeye katılma durumlarını netleştirip, katılamayacak eğitmenlerin yerlerine Bilim ve Toplum Müdürlüğünün onayı ile alternatif eğitmenlerin katılımları sağlanacaktır. Şehir dışından projeye katılacak eğitmenlerin geç kalmaları durumunda eğitimlerin kurgusal yapısını bozmadan içeriğe uygun olarak başka bir eğitmenin ders vermesi sağlanacaktır. Proje uzmanının katılamayacak olması durumunda ise, Bilim ve Toplum Müdürlüğünün onayı olmak suretiyle başka bir uzmanın görevlendirilmesi talep edilecektir.       Üçüncüsü, projeye kabul edilen öğrencilerin proje başlamanda önce vazgeçmeleri veya proje başlangıcında gelmemeleri olabilir. Bu durumda, yedek olarak belirlenen öğrenciler projeye ivedilikle davet edilecektir. Dördüncüsü, öğrencilerin devamlılığı ile ilgilidir. Öğrencilerin devamlılığı sağlamak amacıyla proje başlamadan önce öğrenciden ve ailesinden proje süresince hastalık ve mücbir sebepler dışında eğitimlere katılmak durumunda olduğunu belirten bir beyan alınacaktır. Bunu yapmak istememizdeki amaç öğrencilerin ciddi bir eğitim aldıklarını fark etmelerini sağlamak ve böylece eğitimlere katılımlarını sağlamaktır. Beşinci neden ise hava şartlarının elverişsizliği olabilir. Eğitimleri kapalı mekânda gerçekleştireceğimiz için bu tür bir riskin proje faaliyetlerine engel teşkil etmeyeceğini düşünmekteyiz. Altıncı olarak, öğrencilerin başlarına gelebilecek bir sağlık sorununa anında müdahale etmek için projede bir hemşire veya doktor görevlendirilecektir. Yedincisi, çocukların güvenliği ile ilgilidir. Eğitimlerin gerçekleştirileceği mekânlar kamu kurumu olduğu için hali hazırda korunmaktadır ve güvenlik kameraları bulunmaktadır. Ayrıca etkinlikler esnasında fen konuları içinde yer alan asit ve baz ile ilgili deneyler sadece güvenlik için risk oluşturabilir. Bu tür bir risk ile karşılaşmamak için eğitimler esnasında proje koordinatörü, uzman ve eğitmenler öğrencileri olası risklere karşı uyaracaklar ve güvenlik önlemlerini göstereceklerdir. Asit ve bazlar ile çalışırken koruyucu gözlükler öğrencilere verilecektir. Rehberler eğitimler süresince grupların başlarında gözetmen olarak görev alacaklardır. Sekizinci olarak, eğitimler esnasında robotlar ve sensörlerin birisi veya birkaçında meydana gelebilecek herhangi bir arızaya karşı acilen ilgili firma ile iletişime geçilerek garanti kapsamında olduğu için yeni bir ürün ile değiştirilmesini sağlanacaktır. Proforma fatura alınırken bu durum ilgili firmaya sorulmuş ve bu konuda gerekli yardımı göstereceklerini belirtmişlerdir. Ürün değişmesinin beklenmesi esnasında ise gruplardaki öğrencilerin birleştirilmesi suretiyle etkinliklerin devamı sağlanacaktır. Dokuzuncu olarak, planlanan etkinliklerin öngörülenden önce bitirilmesi durumunda, yedek olarak belirlenen dört adet etkinlik (gazlarda basınç ve ısı ve sıcaklık konularında) yaptırılacaktır.
 • Proje sonuçlarının toplumun geniş bir kesiminde bilimi popüler hale getirmede ve bilime olan ilgiyi artırmada oynadığı rol,

Bu projenin esas amacını oluşturan robotlarla fen öğrenme fen okuryazarlığının amaçları ile doğrudan ilişkilidir. Birincisi, robotlar öğrencilerin düşünme becerilerini kullanmalarına fırsat sağlamaktadır. İkinci olarak, robotlarla çalışırken öğrenciler hem teknolojik dizayn yapma becerilerini hem de bilgisayar kullanma becerilerini geliştireceklerdir. Bu projede öğrencilerin robotların kullanımına ilişkin basit programlama dillerini öğrenerek robot ve sensörleri fizik ve kimya konularındaki deneylerin gerçekleştirilmesinde kullanmaları sağlanacaktır. Ayrıca öğrencilerin öğrendikleri programlara dillerini, robot ve sensörleri kullanarak bağımsız bir proje yapmaları istenecektir. Bu projeler projenin son gününde sergilenecektir. Sergiye Niğde ilindeki üst düzey yetkililer ve yerel halk davet edilecektir. Bu sayede, sergiye gelecek kişiler öğrencilerin robotları kullanarak deneyleri nasıl gerçekleştirdiklerine ilişkin bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca öğrenciler robotlarla günlük hayatta karşılaşmış oldukları sorunlara nasıl bir çözüm bulacaklarını görme fırsatı yakalayacaklardır.  Proje süresince gerçekleştirilen faaliyetler, sergi ve kapanış törenine ait duyurular proje web sitesi, sosyal ağlar, yazılı ve görsel basın aracılığıyla tanıtılacaktır. Bu tanıtımlar sayesinde robotların fen öğretiminde kullanılabileceğine ilişkin olumlu bir algının oluşacağı ve bilimi popüler hale getireceği beklenmektedir.

Bundan farklı olarak, eğitimin ilk haftasında öğrencilere öğretmeyi planladığımız Web 2.0 araçları ile öğrencilerin aldıkları robot eğitimine ilişkin öğrendiklerini oluşturacakları kendi internet sayfaları ve bloglarda günlük tutarak paylaşacaklar ve robotlarla deneylere ilişkin görüş ve fotoğraflarını paylaşacaklardır. Böylece vereceğimiz eğitimlere ilişkin öğrenci görüşleri sosyal ağlarını takip eden akranları ve arkadaşlarının dikkatini çekeceği ve bu paylaşımları yakından takip edecekleri için proje sonuçları geniş bir kesime ulaşacaktır. Bu bakımdan bu projede gerçekleştirilecek eğitimler öğrencilerin bilime olan ilgiyi arttırmalarını sağlayacak niteliktedir.   

Bu projede talep edilen robot ve sensörlerle projeden sonra Niğde Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezinde bir yıl önce kurulmuş olan robotik atölye kulübünde Niğde ilindeki gönüllü ve istekli öğrencilere uygulamalı robotik eğitimleri verilmeye devam edecektir. Yine yapılması planlanan “Mahallede Bilim” projesinde talep edilen robot ve sensörlerle halka açık yerlerde çalışır şekilde gösteri deneyleri yapılacaktır. Böylece proje sonuçlarının geniş kitlelere ulaşmasını olanak sağlayacağız ve aynı zamanda bilime ilginin artmasına yardımcı olacağız. 

 • Projenin, ulusal kaynakların bilim ve toplum alanında yaygınlaşmasına katkı sağlayıcı ve bu konuda uyandırdığı ilgiyle yeni projeleri, bilim ve toplum ile ilgili alanlarda yeni uygulama çalışmalarını teşvik edici niteliği,

 Robotların eğitimde kullanılması diğer ülkelerde uzun yıllardır üzerinde durulan hususlardan biridir. Benitti (2012) robotların eğitimde kullanımı ile ilgili yapılan araştırmaları derlediği çalışmasında robotların çoğunlukla öğrenmeyi arttırdığını ifade etmiştir. Diğer yandan, Johnson (2003, s.19) makalesinde İngiltere’de çoğu okulun robotik kitlere sahip olduklarını ve onları öğretimde kullandıklarını belirtmiştir. Koç ve Büyük ise (2013) robotların eğitimde kullanımı ile ilgili yazmış oldukları değerlendirme makalesinde robotların fen öğretiminde kullanılması ile ilgili çalışmaların özellikle ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Portekiz’de yoğunlaştığını belirtmişlerdir. Bu bakımdan, robotların fen öğretiminde kullanılmasına yönelik önemli bir ihtiyaç bulunmaktadır. Bu projeden gerçekleştirilecek eğitimler ve elde edilecek sonuçlar bilimin toplumun geniş bir kesiminde yankı uyandırıcı niteliği olacak niteliktedir. Bu projeden elde edilen bilgi birikimi ve deneyimler bu alandaki ihtiyaca cevap vermek, eksikliği gidermek, bilimi sevdirmek ve öğrencilere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştireceğimiz yeni projelere ışık tutacaktır. Aynı zamanda bu projeden elde edilecek sonuçlar fen bilimleri öğretmenleri ve akademisyenlere yol gösterici olacaktır.

 Bu projeden elde ettiğimiz sonuçların bilimsel dergilerde yayımlanma potansiyelinin olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle elde ettiğimiz bulguları fen veya teknoloji eğitimi alanında yayın yapan uluslararası bir hakemli dergiye göndererek en az bir konferans bildirisi ve bir makale yayınlanmayı istiyoruz. Bu şekilde, elde ettiğimiz sonuçları akademik platformda paylaşarak literatüre katkı sağlamayı ve bu yolla sonuçların yaygınlaşmasını amaçlamaktayız. Robotik aktivitelerle öğretim öğrencilerin öğrenmesini ve bilimsel okuryazarlıklarını geliştirme potansiyeline sahip olduğu için, elde edeceğimiz sonuçları yayınlamanın bu alanda çalışan akademisyenler için yol gösterici niteliğe sahip olacağına inanmaktayız.

 • Proje sonuçlandıktan sonra, katılımcıların elde ettikleri kazanımların kalıcı olması, geliştirilmesi böylelikle yaygın etkinin artırılması yönünde planlanan takip sistemi,

Projemizi sonuçlandırdıktan sonra elde edeceğimiz bilgi birikimi ve deneyimleri yeni projeler için kullanmayı planlıyoruz. Bu kapsamda, yeni projelerde robotların fen öğretimi alanında kullanımına ilişkin öğretmen adayı ve öğretmenlere eğitimler vermeyi istiyoruz. Ayrıca bu projeden elde ettiğimiz bilgi birikimini öğrenci ve öğretmenlerle paylaşmak için robotlarla fen etkinliklerini içeren bir kitap hazırlamayı amaçlamaktayız. Katılımcılara bakan yönüyle ise, Web 2.0 araçları kullanmamız sayesinde katılımcı öğrencilerin kendi aralarında ve katılımcılar ve proje ekibi arasında iletişimin devam edeceğini düşünüyoruz. Öğrenciler Web 2.0 araçları sayesinde bu projeden elde ettikleri deneyimleri sosyal ağlar ve kendilerinin internet sayfaları ve blogları üzerinden duyuracaklar ve projeden elde ettikleri kazanımları kalıcı hale getirebileceklerdir. Proje sonuçlandıktan sonra, projeden kalan robot ve sensörlerle bu projeye katılan öğrencileri ve robot çalışmalarına ilgi duyan diğer ortaokul öğrencilerini kuracak olduğumuz robotik atölye kulübüne dahil ederek robotlar üzerine çalışmalarımızı devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle katılımcıların elde ettikleri kazanımları kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmalarına imkân sağlamayı amaçlıyoruz

https://robotlarilebilimogreniyorum.weebly.com/proje-guumlnluumlguuml.html

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları,4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Proje Afişi İçin